Meren Binnenland

Wij bieden volledige dagexcursies (8 uur) aan naar de meren in de binnenlanden van de Alentejo. 

Tijdens deze excursie bezoeken wij het meer van Odivelas en een stuwmeer met de naam Lagoa dos Patos.

Hoewel bekend als de "Eenden Lagune", is dit waterrijke gebied eigenlijk een stuwmeer. Hoewel het niet een heel grote wateroppervlakte heeft kunnen hier de hoogste concentraties van eenden in de Alentejo worden gezien. Bovendien zijn de  aangrenzende rijstvelden aantrekkelijk voor steltlopers en andere watervogels. Een bezoek aan de Lagoa dos Patos is een must. 

Er zijn twee gebieden van belang: de lagune zelf en de rijstvelden stroomafwaarts.
De "Eenden Lagune" staat voor hoge concentraties van watervogels, zilverreigers en andere steltlopers, als lepelaars en flamingo's. De marge van de lagune bevat niet veel vegetatie waardoor de vogels niet gemakkelijk van dichtbij te zien zijn zodat een telescoop zeer nuttig kan zijn.

Aan de oevers van de lagune vindt men meestal Oeverlopers en Streltkluten.
Aan de andere zijde van de dam is er een stuk landbouwgrond wat vaak overstroomd en waar in sommige jaren rijst wordt verbouwd. Dit gebied is goed voor het bekijken van Steltlopers, Watersnippen en soms Strandlopers. De Waterpieper is frequent aanwezig in dit gebied. De sloten rondom huisvesten Waterhoenen en Cetti´s zangers en in het koude seizoen, sommige Rietzangers. Soms ziet men hier een aantal Spaanse mussen.
Tijdens het broedseizoen is de Vorkstaartplevier hier regelmatig aanwezig.

Meest interessante soorten:

Lepelaar
Fuut
Flamingo
Rode Wouw
Waterral
Vorkstaartplevier
Waterpieper
Rietgors
Spaanse Mus


Andere soorten:

Wilde Eend
Slobeend
Wintertaling
Rode Patrijs
Dodaars
Ooievaar
Aalscholver
Blauwe Reiger
Kleine Zilverreiger
Koereiger
Bruine Kiekendief
Meerkoet
Steltkluut
Oeverloper
Watersnip
Kokmeeuw
Zwartkopmeeuw
Steenuil
Ijsvogel
Hop
Zwarte Kraai
Veldleeuwerik
Cetti's Zanger
Graszanger
Roodborsttapuit
Zwarte Spreeuw
Graspieper
Kneu
Tijgervink

Zeldzame soorten:

Amerikaanse Smient
Blauwvleugeltaling
Witkopeend
Steppekievit
Amerikaanse Goudplevier
Grutto
Gestreepte Strandloper
Roodkeelpieper

Vorkstaartplevier Alentejo Portugal

Vogelreis en Vogelvakantie