Lagune van Santo André

Wij bieden halve- en volledige dag reizen naar de Laguna van Santo André. We maken een rondrit en verblijven op verschillende plekken in de buurt van de Lagune gedurende 3 uur. 

De hele dag tour heeft een duur van 8 uur waarvan we ongeveer 5 uur doorbrengen bij de lagune van Santo Andre. 

Beste tijd: Het hele jaar maar in het bijzonder van half september tot het late voorjaar. 

Lijst van bijzondere vogels:

Purperreiger (Ardea purpurea), Flamingo (Phoenicopterus roseus), Krakeend (Anas strepera), Kwak (Nycticorax nycticorax), Zomertaling (Anas querquedula), Krooneend (Netta rufina), Tafeleend (Aythya ferina), Visarend (Pandion haliaetus), Boomvalk (Falco subbuteo ), Dwergstern (Sterna albifrons), Grote Karekiet (Acrocephalus scirpaceus), Snor (Locustella luscinioides), Purperkoet (Porphyrio Porphyrio), Ralreiger (Ardeola ralloides) Lepelaar (Platalea leucorodia). 

Lijst van andere Vogels:

Dodaars (Tachybaptus ruficollis), Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Zwarte Ibis (Plegadis falcinellus), Wintertaling (Anas crecca), Wilde Eend (Anas platyrhynchos), Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus), Meerkoet (Fulica atra), Waterhoen (Gallinula chloropus), Steltkluut  (Himantopus himantopus), Bontbekplevier (Charadrius alexandrinus), Watersnip (Gallinago gallinago), Grutto (Limosa limosa), Geelpootmeeuw (Larus michahellis), Groene Specht (Picus viridis), Grote Bonte Specht (Dendrocopos major), Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus), Boomklever (Sitta europaea), Boomkruiper (Certhia brachydactyla), Blauwe Ekster (Cyanopica cyanus) 

Lijst van zeldzame vogels:

Parelduiker (Gavia arctica), Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus), Brandgans (Branta leucopsis), Rotgans (Branta bernicla), Blauwvleugeltaling (Anas discors), Marmereend (Marmaronetta angustirostris), Amerikaanse Wintertaling (Anas carolinensis), Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis), Witoogeend (Aythya nyroca),  Ringsnaveleend (Aythya collaris), Knobbelmeerkoet (Fulica cristata), Renvogel (Cursorius cursor), Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos), Grauwe Franjepoot (Phalaropus lobatus), Dunbekmeeuw (Larus genei), Ringsnavelmeeuw (Larus delawarensis), Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus), Grote Pieper (Anthus Richardi), Roodkeelpieper (Anthus cervinus), Citroenkwikstaart (Motacilla citreola), Veldrietzanger (Acrocephalus agricola), Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola), Zwartkoprietzanger (Acrocephalus melanopogon), Dwerggors (Emberiza pusilla), Pallas's Rietgors (Emberiza pallasi) 

Cetti´s Zanger Alentejo Portugal

Vogelreis en Vogelvakantie